Top Fresh Handel logo

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Top Fresh Teelt B.V. en Top Fresh B.V., hierna ook ieder genaamd ‘Top Fresh’

 

 

Artikel 1 – Definities

 

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Top Fresh B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top Fresh B.V. te Kraggenburg, KvK-nummer 62018914

Top Fresh Teelt B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top Fresh Teelt B.V. te Kraggenburg, KvK-nummer: 77751655.

Top Fresh: Top Fresh B.V. en/of Top Fresh Teelt B.V.

Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Top Fresh een Overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van goederen.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Top Fresh en Afnemer met betrekking tot de levering van goederen door Top Fresh aan Afnemer.

 

Artikel 2 – Algemeen

 

2.1

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten die betrekking hebben op door  Top Fresh aan Afnemer te leveren goederen.

 

2.2

De algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet toepasselijk, ook niet naast deze algemene leveringsvoorwaarden van Top Fresh , en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten, voor nu en in de toekomst.

 

2.3

Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

2.4

Top Fresh is bevoegd wijzigingen in deze algemene leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

2.5

Indien een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6

Indien bepalingen in de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleren de voor Top Fresh meest gunstige bepalingen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 

3.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn door Top Fresh uitgebrachte aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen. Top Fresh is bevoegd haar aanbieding te herroepen, ook na aanvaarding van de aanbieding door Afnemer.

 

3.2

Indien de aanvaarding door Afnemer afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod van Top Fresh is Top Fresh daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Top Fresh schriftelijk anders meedeelt.

 

3.3

Aanbiedingen van Top Fresh gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 – Prijzen

 

4.1

De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en overige kosten, zoals in- en uitvoerrechten, transportkosten en emballage, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

4.2

Top Fresh is bevoegd de prijzen te verhogen op grond van externe factoren, zoals belasting, grondstoffen, valutakoersen, invoerrechten, transportkosten, externe leveranciersprijzen en andere heffingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat Top Fresh  aansprakelijk is voor enige schade, uit welken hoofde dan ook.

 

4.3

Verrekening van koersverschillen in het nadeel van Top Fresh is uitgesloten.

 

Artikel 5 – Overmacht

5.1

In geval van overmacht is Top Fresh gerechtigd de nakoming van contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is ter beoordeling door Top Fresh  – is Top Fresh gerechtigd de verkoopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding. Top Fresh kan de overeenkomst ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt en/of het vooruitzicht bestaat dat de overmacht situatie langer dan een maand zal duren.


5.2
Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzonder omstandigheid, die de nakoming van onze leveringsverplichting onmogelijk of zo bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van Top Fresh kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, pandemie, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, transportproblemen, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Bovendien heeft Top Fresh het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer overheidsmaatregelen de in-,uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor ons maken en Afnemer niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel voor levering van de goederen, te vergoeden.

 

5.3
Overmacht van leveranciers, waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van Top Fresh.


Artikel 6 – Oogstvoorbehoud

6.1
Verkoopovereenkomsten van (verwerkte) agrarische producten geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Top Fresh het recht de verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder meer sprake als de op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om Afnemers te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet Top Fresh.

dan geheel aan de leveringsverplichtingen. Top Fresh is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

Artikel 7 – Kwaliteit


7.1
De te leveren agrarische producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid en kwaliteit na levering is grotendeels afhankelijk van de wijze van vervoer en/of bewaring, waarop Top Fresh na de levering geen invloed meer heeft. De Afnemer dient daarom bij aflevering de ter levering aangeboden producten voor zijn rekening te wegen en te onderzoeken, waaronder begrepen het steekproefsgewijs doorsnijden van de producten, het meten van de producttemperatuur en residuen van onder meer bestrijdingsmiddelen, om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit. Daarnaast dient de Afnemer voor zijn rekening na te gaan of er zich productvreemde zaken tussen de geleverde producten bevinden en die zaken te verwijderen.

 

7.2
Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de Afnemer alleen gereclameerd worden tijdens de feitelijke aflevering van de goederen, dat wil zeggen tijdens het laden van de goederen op het door de Afnemer beschikbaar gestelde transportmiddel of – in alle andere gevallen- voor het lossen van de goederen.


7.3
De Afnemer heeft zijn recht op reclame of ontbinding verwerkt, wanneer hij de goederen feitelijk in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op het door hem gezonden transportmiddel(len) zijn geladen of op de door hem aangegeven plaats zijn gelost.


7.4
De Afnemer die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde ondeugdelijkheid, is – op straffe van verval van rechten – verplicht aan Top Fresh  onmiddellijk en in elk geval binnen 1 uur na weigering daarvan per e-mail en telefonisch in kennis te stellen. Indien Top Fresh de klacht afwijst of de klacht niet binnen 1 uur per e-mail accepteert, dient Afnemer – op straffe van verval van rechten – onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 6 uren na het uiten van de klacht, - in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Top Fresh -, expertise door een onafhankelijk, zo mogelijk beëdigd expert te laten uitvoeren. Top Fresh heeft het recht om contra- expertise uit te laten voeren.


7.5
Top Fresh Teelt B.V. is bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch is daartoe niet gehouden. In het laatste geval is Top Fresh bevoegd de
geweigerde hoeveelheid in mindering op het totaal verkochte kwantum te brengen.

7.6
Indien de Afnemer de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, is Top Fresh bevoegd, ook wanneer het slechts een deellevering betreft, de gehele overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden en schadevergoeding te verlangen.

7.7
De door de niet of niet volledige afname van door Top Fresh verkochte goederen geleden en nog te lijden schade moet aan Top Fresh volledig worden vergoed. Deze schadevergoeding bedraagt tenminste het verschil tussen de met de Afnemer overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet nakoming, vermeerderd met de gederfde winst en overige schade, waaronder gevolgschade.

7.8
De Afnemer die in zijn verplichtingen tekortschiet, is jegens Top Fresh  schadeplichtig door het enkele feit van de niet of niet tijdige afnamen

Artikel 8 – Levering van goederen en overdracht van eigendom en risico

8.1
Top Fresh levert naar eigen keuze de goederen  ‘FCA leverancier’, overeenkomstig de Incoterms 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.


8.2
De eigendom van de door Top Fresh aan Afnemer te leveren goederen gaat op Afnemer over op het moment dat Afnemer aan alle betalingsverplichtingen jegens Top Fresh uit hoofde van alle door Top Fresh aan Afnemer geleverde goederen heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de door Top Fresh aan Afnemer te leveren goederen gaat over op het moment van levering overeenkomstig artikel 8.1 van deze voorwaarden.

 

8.3
Tussen Top Fresh en Afnemer overeengekomen termijnen met betrekking tot de levering van goederen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Overschrijding van de leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

 

8.4

Top Fresh is gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen.

 

8.5

Indien Afnemer enige verplichtingen jegens Top Fresh , uit welken hoofde dan ook, niet nakomt, is Top Fresh gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1

Betaling van de facturen van Top Fresh vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9.2

Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het factuurbedrag op de bankrekening van Top Fresh is ontvangen. Ieder beroep van Afnemer op verrekening of opschorting is uitgesloten.

9.3

Indien Afnemer de factuur niet binnen de in art. 9.1 bepaalde termijn voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en alsdan een rente van 1,5% per maand aan Top Fresh  verschuldigd. Bij niet tijdige betaling van een deelbetaling is het volledige restantbedrag direct en volledig opeisbaar.

 

9.4

Ten laste van Afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Top Fresh als gevolg van niet nakoming door Afnemer van diens verplichtingen jegens Top Fresh heeft moeten maken, welke kosten worden vastgesteld op 2% van het factuurbedrag met een minimum van € 750,-, tenzij de vergoeding op grond van de BIK-staffel hoger is, in geval waarvan vergoeding plaatsvindt op basis van deze staffel.

 

9.5

Top Fresh is te allen tijde gerechtigd, alvorens levering van de goederen plaats vindt, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Top Fresh het recht de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Top Fresh tot vergoeding van geleden schade.

 

9.6

Betaling door Afnemer houdt goedkeuring van de door Top Fresh geleverde goederen in.

 

9.7

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn alle vorderingen van Top Fresh op Afnemer direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

10.1

Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Top Fresh lijdt als gevolg van ieder handelen of nalaten van Afnemer.

 

10.2

De aansprakelijkheid van Top Fresh jegens Afnemer is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid beperkt tot directe schade. Top Fresh is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, etc. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Top Fresh per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Top Fresh dekking biedt. Indien deze verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Top Fresh beperkt tot het factuurbedrag ter zake de door Top Fresh aan Afnemer geleverde goederen waarop de aansprakelijkheid van Top Fresh betrekking heeft. Alle vorderingen op Top Fresh verjaren na verloop van twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment dat de betreffende vordering is ontstaan.

 

10.3

Top Fresh is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

 

Artikel 11 – Overeenkomst en beëindiging

 

11.1

Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst is Top Fresh gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te beëindigen:

 

  • in geval van (een verzoek tot het uitspreken van een) faillissement of surseance van betaling van Afnemer;
  • in geval van geheel of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van Afnemer, voor zover dit een deugdelijke nakoming van Afnemer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst belemmert;
  • in geval van ontbinding of liquidatie van de onderneming van Afnemer of in het geval Afnemer ophoudt te bestaan;
  • in geval van beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer en dit beslag een deugdelijke nakoming van Afnemer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst belemmert;
  • in geval Afnemer niet in staat en/of bereid is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;

11.2

In de gevallen genoemd in art. 10.1 is Top Fresh bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Alle vorderingen die Top Fresh in deze gevallen op Afnemer heeft of mocht verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn.

 

Artikel 12 – Geheimhouding

 

12.1

Afnemer is verplicht  de inhoud van de Overeenkomst en alles wat daarmee verband houdt op geen enkele wijze bekend te maken aan derden, behalve voor zover dat op grond van enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

12.2

De geheimhoudingsplicht uit dit artikel blijft tevens van kracht na het einde van de Overeenkomst.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1

Op deze algemene leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Andere regelingen of verdragen, zoals het Weens Koopverdrag, zijn uitgesloten.

13.2

Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de Overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Top Fresh gevestigd is. Het recht om Top Fresh in een procedure te betrekken, vervalt twaalf maanden nadat het betreffende geschil is ontstaan.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

 

14.1

De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door de Afnemer niet overdraagbaar. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

 

Aldus vastgesteld in januari 2021 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder de nummers 62018914 en 77751655.

Inkoopvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Top Fresh B.V.

en Top Fresh Teelt B.V., gevestigd te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder.

 

Op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van

toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk contract of in onze schriftelijke

bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken. Met "wij" en "ons/onze" etc. worden de

hierboven genoemde vennootschappen bedoeld en vennootschappen die aan

deze groep worden toegevoegd. Met “wederpartij”, “verkoper”, “verpachter”, “verhuurder” en

"leverancier" etc. is bedoeld degene die wij een aanbieding hebben gedaan en/of die met ons

een overeenkomst sluit.

 

Artikel 1

 

1.1 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke

bevestiging per brief, telefax of email of door ondertekening of acceptatie van het door ons

aangeboden contract.

1.2 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen

contracteren onder voorbehoud van onze goedkeuring.

1.3 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

1.4 De wederpartij kan en mag zonder onze schriftelijke toestemming haar vorderingen op

ons en overeenkomsten met ons niet aan derden overdragen en/of verpanden.

 

Artikel 2

 

2.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te schorten

voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks

noodzakelijk maakt -en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling- zijn wij gerechtigd de

overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en

zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, als ontbonden te beschouwen.

In ieder geval kunnen wij de overeenkomst ontbinden zonder recht op door ons te betalen

schadevergoeding.

2.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als onze overmacht beschouwd elke bijzondere

omstandigheid, die de nakoming van onze verplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt,

dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, pandemie, geheel of

gedeeltelijke stilstand fabriek en/of mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer,

opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening,

bedrijfsbrand, gebreken aan de koeling, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of

moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of

gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen

van ongedierte, in gebreke blijven van afnemers, etc. Overmacht van onze afnemers wordt als

overmacht van ons beschouwd.

2.3 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte - of gekochte goederen

belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeenkomst, voor zover

deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding

zijn gehouden of van de verkoper of de koper te verlangen ons het nadeel van deze

maatregelen te vergoeden voordat wij tot levering of in-ontvangst-name overgaan.

 

Artikel 3

 

3.1 Tenzij anders overeengekomen, dient verpachter het gepachte voor rekening van

verpachter geploegd en zaaiklaar aan ons op te leveren. Verpachter staat ervoor in dat de

grond geschikt is voor het doel waarvoor wij pachten. De waterhuishouding waaronder de

eventueel aanwezige drainage dient verpachter optimaal te laten functioneren. De verpachter

dient voor zijn rekening drainage een maand vóór de ingangsdatum van de pacht te reinigen

en de eindbuizen te herstellen. Wij betalen verpachter uitsluitend voor werkzaamheden

waarvoor schriftelijk opdracht hebben gegeven, die zijn verricht na de zaai en die niet hiervoor

zijn genoemd.

3.2 De verpachter dient voor zijn rekening zorg te dragen voor een goede afwatering en dient

een slootniveau te handhaven dat optimaal is voor onze teelt. De verpachter dient voor zijn

rekening voldoende zoetwater van goede kwaliteit aan te voeren voor de beregening van onze

gewassen.

3.3 De grond dient vrij te zijn van storende lagen, vervuilingen, onkruiden, ongedierte en

ziekten, zoals aaltjes, andere beestjes, schadelijke bacteriën en (witrot)schimmels. Verpachter

is aansprakelijk voor alle schade die wij lijden als het door ons gepachte perceel en/of

verpachter niet voldoet aan het voorgaande en/of het perceel niet (geheel) geschikt is voor

de teelt van het door ons beoogde en/of geteelde gewas, bijvoorbeeld in geval van droogte,

waterschade, lagere opbrengst, slechtere kwaliteit van ons gewas etc. Verpachter dient zich

tegen bovengenoemde en alle overige risico’s te verzekeren.

3.4 De pachtovereenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wij het

gepachte niet willen gebruiken. Dat betekent dat de pachtovereenkomst niet wordt

aangegaan als wij verpachter meedelen dat wij niet willen pachten. Wij zijn in dat geval geen

pacht, schade of kosten verschuldigd, als wij de mededeling uiterlijk op 1 april van het

teeltseizoen doen. Als wij die mededeling tussen 1 april en 1 mei doen, dan zijn wij uitsluitend

een vergoeding verschuldigd van 25% van de basishuurprijs. Als wij de mededeling tussen 1

mei en 15 mei doen, zijn wij uitsluitend een vergoeding verschuldigd van 38% van de

basishuurprijs. Doen wij die mededeling tussen 15 mei en 1 juni zijn wij uitsluitend een

vergoeding verschuldigd van 50% van de basishuurprijs. Tenzij anders overeengekomen,

geven wij de gewassen op bij RVO voor de Gecombineerde opgave, stelt verpachter zijn

(betalings-) rechten kosteloos aan ons beschikbaar en behouden wij de uitkering van de

(betalings-) rechten.

3.5 Wij hebben het recht onze gewassen te oogsten op een door ons te bepalen moment, ook

als dat na de afloop van de pachtperiode is.

3.6 Wij betalen slechts pacht over de netto hectares die wij betelen, dus niet over bijvoorbeeld

de sloten, taluds, wegen, bermen, kopakkers en teeltvrije zones.

3.7 De lasten die aan het verpachte verbonden zijn (zoals landinrichtingsrente en

waterschapslasten) zijn volledig voor rekening van de verpachter. De verpachter dient voor

zijn rekening de sloten steeds schoon en op keur en legger profiel te houden zonder onze

gewassen te beschadigen.

3.8 Wij leveren het gepachte ongeploegd en onbewerkt op een door ons te bepalen moment

aan verpachter op.

 

Artikel 4

 

4.1 Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze handelsvoorwaarden en die

van onze wederpartijen prevaleren onze voorwaarden.

4.2 Bij een geschil over de betekenis van de vertaling of van onderstaande voorwaarden is de

Nederlandse tekst maatgevend.

4.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat

dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan zullen partijen in plaats van de

nietige of vernietigde bepaling een nieuwe bepaling afspreken en/of een regeling treffen die

de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 5

 

5.1 Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing. Onze overeenkomsten

worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd. Levering en betaling vindt plaats in

Kraggenburg.

5.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, worden

uitgesloten.

5.3 Alle vorderingen op ons verjaren door verloop van één jaar nadat zij zijn ontstaan. Het

recht om ons in een procedure te betrekken vervalt na verloop van één jaar nadat dit recht is

ontstaan.

5.4 Alle geschillen die met ons ontstaan, worden met uitsluiting van andere rechten, beslecht

door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

 

Artikel 6

 

6.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk

uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

onze bestuurders. Al onze mededelingen en adviezen worden te goeder trouw en naar beste

weten verstrekt. Opvolging van adviezen geschiedt voor risico van de geadviseerde.

 

Artikel 7

 

7.1 Wij factureren de afgenomen producten en de pacht. Wij zijn nimmer gehouden facturen

van de wederpartij te voldoen.

7.2 Wij hebben het recht al onze (al dan niet opeisbare) vorderingen op een ieder die met ons

een overeenkomst heeft gesloten, te verrekenen met onze betalingsverplichtingen. Ook

hebben wij het recht om (al dan niet opeisbare) vorderingen van onze ene

groepsmaatschappij op de wederpartij te verrekenen met schulden van een andere

groepsmaatschappij aan diezelfde wederpartij. Verder hebben wij het recht om onze (al dan

niet opeisbare) vorderingen en die van onze groepsmaatschappijen op de wederpartij en de

aan de wederpartij gelieerde ondernemingen en personen te verrekenen met al hetgeen wij

en onze groepsmaatschappijen aan hen verschuldigd zijn. Wij hebben dus het recht

vorderingen te verrekenen die in van elkaar gescheiden vermogens vallen (artikel 6:127 lid 2

en 3 BW zijn niet van toepassing)

7.3 Wij zijn nimmer wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd.

 

Artikel 8

 

8.1. Indien wederpartij de verkochte producten zelf teelt, dient hij ze tegen teeltrisico's zoals

hagel-, water- en stormschade te verzekeren. Verkoper dient het gekochte product bij opslag

tegen brand- en waterschade te verzekeren. Deze verplichting laat onverlet dat verkoper bij

geheel of ten dele mislukken van de oogst, verplicht is de gecontracteerde hoeveelheid

product aan ons te leveren en gehouden is het tekort elders in te kopen. Bij hagel-, brand- en

waterschade kan verkoper zich niet op overmacht beroepen.

8.2 De te leveren goederen moeten bij aankomst op ons bedrijf of op het ontvangend bedrijf

voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten geschikt zijn voor normale

(machinale) productbehandeling en voor lange bewaring. Zij moeten zijn gezond, van goede

kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, vorst- en hagelschade, afwijkende vorm, kleur, geur

en smaak, kleiklappen, productvreemde bestanddelen, in- en uitwendige -, zichtbare en

onzichtbare gebreken. De goederen moeten voldoen aan de wettelijke en overeengekomen

residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten tevens voldoen aan de

residuenorm van onze afnemers. Bij bio moeten zij vrij zijn van (residuen van)

gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen.

8.3 De te leveren diensten (bijvoorbeeld loonwerk) dienen stipt op tijd zonder vertraging

correct en naar de stand van de wetenschap te worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de

wederpartij gehouden is ons volledig schadeloos te stellen.

8.4 Verkoper is verplicht bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen producten te leveren. Het

product dient volstrekt vrij te zijn van grond. Verkoper is verplicht aan ons een grondboete te

betalen van minimaal € 100,- per ton geleverde grond. Op de koopbevestiging kan van dit

bedrag worden afgeweken.

8.5 Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendige temperatuur van de

wortelen, wortelpeterselie, pastinaken en gele bieten bij verladen en levering af land

minimaal 1°C en maximaal 15°C bedraagt en uit opslag minimaal 1°C en maximaal 5°C. Per

vracht meet verkoper van minimaal 5 stuks product de temperatuur. Indien verkoper in strijd

met deze plicht handelt, hebben wij recht de goederen af te keuren.

8.6 Wortelen, wortelpeterselie, pastinaken en gele bieten dienen naast het in 8.2 bepaalde

gezond te zijn, vrij van loof, rot, afwijkende kleur, geur, smaak en productvreemde

bestanddelen. Zij moeten bovendien voldoen aan de eisen van klasse I zoals genoemd in de

VN-normen en de Algemene Handelsnorm Toelichting van de KCB. Zij dienen recht te zijn,

onvertakt, vers, hard, knapperig en van de juiste maat.

8.7 De levering van de gekochte goederen geschiedt op afroep door ons en op ons bedrijf of

het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf, alwaar keuring en tarrering plaatsvindt.

Verkoper is verplicht te leveren op het door ons aangewezen adres. Van iedere auto wordt

een afzonderlijk monster genomen. De opschepkosten zijn altijd voor rekening van de

verkoper. Op eerste verzoek dient verkoper ook te leveren op zon- en feestdagen en ’s nachts.

Als de koopovereenkomst of bevestiging vermeldt dat levering geschiedt op vrachtauto koper,

betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. De juridische en

feitelijke levering vindt plaats op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen ontvangende

bedrijf.

8.8 De weegkosten zijn voor rekening van verkoper.

8.9 Indien aan verkoper een teelt-/enquêteformulier is verstrekt, dient hij dit uiterlijk bij

levering volledig bijgehouden en ingevuld aan ons te retourneren. Hetzelfde geldt voor het

GlobalGap certificaat of soortgelijke certificaat. Wij zullen de koopsom, verminderd met de

eventuele kortingen, boetes, schade en andere te verrekenen bedragen, binnen drie weken

na aflevering en tarrering en ontvangst van het teelt-/enquêteformulier en de certificaten aan

de verkoper voldoen, tenzij wij onze betalingsverplichtingen opschorten in verband met een

tekortkoming van verkoper.

8.10 Indien het tarrapercentage van veldgewasproduct hoger is dan 15% en/of het percentage

rot hoger is dan 1% of het tarrapercentage in klaargemaakt product hoger is dan 1%, dan kan

de afname door ons worden geweigerd, doch wij hebben ook het recht de goederen af te

nemen tegen een door ons te bepalen korting in verband met de extra kosten voor het

klaarmaken van de goederen.

8.11 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering

aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. De goederen moeten tot enkele weken

na aankomst op hun eindbestemming aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen.

Gedurende die periode hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen voor

wat betreft op het oog zichtbare gebreken, te reclameren. Over verborgen, niet met het blote

oog zichtbare gebreken, mogen wij reclameren tot 10 werkdagen na het ontdekken van die

gebreken.

8.12 Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het

recht te onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te

boeken op het nog resterende deel van het contract, dan wel het contract te ontbinden.

8.13 Indien verkoper onze klacht van de hand wijst of niet binnen 24 uur accepteert, zal een

door ons aan te wijzen onafhankelijk expert bindend en op kosten van ongelijk vaststellen of

de klacht gegrond is.

8.14 Wij hebben tevens het recht om de producten op het land te beoordelen en reeds vóór

de levering daarover te reclameren. Indien de wederpartij onze klacht niet binnen 24 uur

schriftelijk aanvaardt, zullen wij een onafhankelijke expert opdracht geven om voor ons en de

wederpartij bindend vast te stellen (middels een door de expert te bepalen aantal

steekproeven) of de klacht gegrond is. Indien de wederpartij de klacht aanvaardt of de

expertise uitwijst dat onze klacht gegrond is, staat tussen ons en de wederpartij vast dat de

kwaliteit van de nog niet-geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoordt en

hebben wij recht op volledige schadevergoeding en mogen wij de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk ontbinden, dan wel het product geheel of gedeeltelijk afnemen met een door ons

te bepalen korting op de koopprijs.

8.15 Bij niet of niet-tijdige nakoming door de wederpartij hebben wij het recht ontbinding

en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9

 

9.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de

wederpartij zodanig is dat de nakoming van zijn verplichtingen als onzeker moet worden

beschouwd, hebben wij het recht van de wederpartij een zekerheidsstelling te verlangen voor

de nakoming van zijn verplichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de wederpartij die

zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of

schadevergoeding te vorderen.

9.2 Indien de wederpartij met de nakoming van diens verplichtingen in gebreke is en de prijs

van door de wederpartij reeds geleverde goederen/diensten opeisbaar is geworden, hebben

wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen en/of diensten op te schorten,

totdat de wederpartij alsnog deugdelijk is nagekomen.

 

Aldus vastgesteld in maart 2021 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

62018914 (Top Fresh B.V.) en nummer 77751655 (Top Fresh Teelt B.V.).

Top <h4>topfresh.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.topfresh.nl/home">Welkom</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/top-fresh">Top Fresh</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/top-fresh-handel">Top Fresh Handel</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/producten">Onze producten</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/imperator">Imperator</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/baby-carrots">Baby Carrots</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/wortelen">Wortelen</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/overige-producten">Overige producten</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/teelt">Teelt</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/verwerking">Verwerking</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/kwaliteit">Kwaliteit</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/vacatures">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/vacature-productiemedewerker">Vacature Productiemedewerker</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/vacature-heftruckchauffeur">Vacature Heftruckchauffeur</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/vacature-kwaliteitsmedewerker">Vacature Kwaliteitsmedewerker</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/contact">Contact</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/algemene-voorwaarden">Algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/algemeen-nieuws">Nieuws</a></li> </ul>