Top Fresh Handel logo

Privacy

Privacy statement


Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Cookies

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):

 • functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • analytics cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
 • overige cookies: gebruikt om het aanmelden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) mogelijk te maken.

Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer u hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: onze websites werken niet optimaal wanneer u niet instemt met het gebruik van cookies.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adressen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Tenslotte

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Algemene voorwaarden Top Fresh B.V. gevestigd te Kraggenburg

 

Artikel 1: Algemeen

 1. De gebruiker van de algemene voorwaarden wordt hierna aangeduid als Top Fresh en de wederpartij als opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van en door Top Fresh. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Top Fresh slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen, bestellingen en prijzen

 1. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 2 dagen, tenzij de aanbieding een andere termijn aangeeft.
 2. Verstrekte brochures, prijslijsten en andere verstrekte documentatie, alsmede verwerking en andere adviezen zijn niet bindend.
 3. Prijzen en overige voorwaarden zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren zaken of producten en de te verrichten werkzaamheden. Deelbestellingen geven Top Fresh het recht de in de aanbieding vermelde prijzen te wijzigen.
 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief belastingen, heffingen (o.a. in- en uitvoerrechten) en kosten ( o.a. van transport, verzekering. emballage, in- en uitlading).
 5. Kostenverhogingen, ontstaan als gevolg van feiten en omstandigheden gelegen buiten de risicosfeer van Top Fresh of ingegeven door overheidsvoorschriften, die op het moment van totstandkoming van de overeenkomsten niet bekend waren of konden zijn, kunnen door Top Fresh aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van een bestelling of opdracht door Top Fresh. Indien aan een bestelling of opdracht geen aanbieding vooraf is gegaan, zal de overeenkomst worden uitgevoerd tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling of opdracht door Top Fresh gehanteerde prijzen en voorwaarden voor soortgelijke goederen en werkzaamheden.
 2. Indien een derde in opdracht van de opdrachtgever zaken ter bewerking aan Top Fresh beschikbaar stelt, vrijwaart de opdrachtgever Top Fresh voor alle aanspraken van deze derde jegens Top Fresh. Voorts staat de opdrachtgever in voor de verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, van de derde jegens Top Fresh. De opdrachtgever aanvaardt hoofdelijke aansprakelijkheid voor verplichtingen van de derde jegens Top Fresh. In dat geval staat Top Fresh niet in voor de kwaliteitsklasse van deze zaken en kan door de opdrachtgever geen beroep worden gedaan op het bepaalde artikel 5 lid 1.

Artikel 4: Aflevering

 1. De aflevering van zaken aan de opdrachtgever wordt geacht te geschieden op het moment dat Top Fresh deze zaken voor verzending in haar bedrijf gereed heeft staan en/of Top Fresh de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaken voor in ontvangstneming gereed staan.
 2. Indien is overeengekomen dat Top Fresh de zaken zal bezorgen op een door de opdrachtgever op te geven adres heeft Top Fresh aan deze verplichting voldaan door deze zaken eenmaal op dit adres aan te bieden. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de zaken bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op de onbevoegdheid van de ontvanger de zaken namens de opdrachtgever in ontvangst te nemen.
 3. Indien de opdrachtgever, ongeacht welke reden(en) daaraan ten grondslag liggen, de zaken na aflevering of aanbieding niet in ontvangst neemt, zal Top Fresh de zaken gedurende vijf dagen na aflevering resp. bezorging ter beschikking houden van de opdrachtgever. Laatstgenoemde blijft in dat geval onverkort verplicht tot nakoming van de overeenkomst.
 4. De kosten van aflevering en bezorging zijn voor rekening van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever de zaken niet in ontvangst heeft genomen, komen de daaruit voortvloeiende kosten van in ieder geval retourvracht en opslag voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd door Top Fresh heeft geen verzuim tot gevolg en leid niet tot enige vergoedingsplicht van de door de opdrachtgever als gevolg van deze te late levering geleden schade. Voorts is de opdrachtgever in dit geval niet gerechtigd zich op enige opschortingbevoegdheid te beroepen of de overeenkomst te ontbinden.
 6. Top Fresh is gerechtigd in gedeelten te leveren, waarvoor afzonderlijk wordt gefactureerd. Bovendien is Top Fresh gerechtigd 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid zaken te leveren. De overeengekomen prijs zal dientengevolge en in evenredigheid worden aangepast.
 7. Voor verpakkingsmateriaal, niet bestemd voor eenmalig gebruik, zoals kisten, kratten, dozen, flessen, fusten en pallets etc. brengt Top Fresh statiegeld aan de opdrachtgever in rekening.

Artikel 5: Garanties, reclames

 1. Top Fresh staat er voor in dat de zaken op het moment van aflevering resp. bezorging de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik hiervan in Nederland noodzakelijk zijn. Zij garandeert echter geen eigenschappen, die niet rechtstreeks voortvloeien uit de door haar gehanteerde productbeschrijvingen en specificaties van zaken. De opdrachtgever kan geen aanspraken doen gelden bij een verkeerd gebruik of onjuiste verwerking van de zaken.
 2. Top Fresh is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik van de geleverde zaken of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze heeft aangeschaft, voor zover dit afwijkt van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 3. Gebreken aan de geleverde zaken dienen onmiddellijk nadat de opdrachtgever deze heeft geconstateerd of had kunnen constateren schriftelijk ter kennis van Top Fresh te worden gebracht. De opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien kennisgeving aan Top Fresh later dan drie dagen na het constateren van het gebrek heeft plaatsgevonden.
 4. Na het verstrijken van een week na aflevering van de zaken zonder dat kennisgeving als bedoeld in lid 3 van dit artikel aan Top Fresh heeft plaatsgevonden, is Top Fresh van iedere aansprakelijkheid uit hoofde van eventuele gebreken van de geleverde zaken ontslagen.
 5. Is Top Fresh na ontvangst van de kennisgeving van oordeel dat de klachten van de opdrachtgever gegrond zijn, dan zal zij naar haar keuze het gebrekkige deel van de geleverde zaken vervangen of ( een evenredig deel van) de koopprijs terugbetalen. In geen geval zal de waarde van de prestatie van Top Fresh als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige deel van de zaken of verrichte werkzaamheden te boven gaan.
 6. Top Fresh is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan vervanging of terugbetaling, zoals hierboven in lid 5 van dit artikel bedoeld.
 7. De constatering van een gebrek geeft de opdrachtgever niet het recht de betalingsverplichting uit de overeenkomst op te schorten. Top Fresh is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten zodra de opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichtingen uit deze overeenkomst voldoet.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van alle, door Top Fresh aan opdrachtgever geleverde zaken blijft voorbehouden aan Top Fresh, totdat de opdrachtgever alle vorderingen van Top Fresh betreffende de tegenprestatie voor krachtens de overeenkomst door Top Fresh geleverde of te leveren zaken heeft voldaan, alsmede eventuele vorderingen van Top Fresh tot schadevergoeding wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 7: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming door Top Fresh, waarvan de oorzaak niet aan haar schuld is te wijten noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht, zowel aan de zijde van Top Fresh als bij haar toeleveranciers, wordt in ieder geval begrepen: staking, brand en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken; belemmerende maatregelen van overheidswege; transportbelemmeringen; oorlogen; oproer; rellen en andere ongeregeldheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen. Ook van toepassing is, als ten gevolge van weersomstandigheden er door Top Fresh niet geoogst kan worden of het product niet meer aan de gestelde eisen voldoet.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Top Fresh heeft zij het recht om, naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, steeds zonder enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 8- Ontbinding/opschorting/verrekening

 1. Top Fresh heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de Wet, de overeenkomst te ontbinden in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever of bij ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Top Fresh op enig opschortingrecht, daaronder begrepen retentierecht te beroepen.
 3. Bestaat er bij Top Fresh gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, dan is Top Fresh gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten totdat de opdrachtgever zekerheid van betaling heeft gesteld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de aflevering van de overeengekomen zaken en/of te verrichten werkzaamheden en/of verplichtingen als genoemd in artikel 4 hiervoor, is Top Fresh tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.
 2. Top Fresh is niet aansprakelijk voor enige schade inclusief gevolgschade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan en de personen door wie ze is veroorzaakt, behoudens en voor zover de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de vennoten van Top Fresh.

Artikel 10: Betalingen

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 2. Betaling door de opdrachtgever wordt naar keuze van Top Fresh toegerekend aan de oudste openstaande vordering.
 3. Top Fresh heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, of zekerheden vooraf te vragen.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief BTW) dat niet is voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling van enige factuur zijn alle openstaande facturen, ook die waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de opdrachtgever ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met betaling van het door hem/haar verschuldigde bedrag, dan is hij/zij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten aan Top Fresh te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het niet-betaalde gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief BTW) dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn, met een minimum van € 250,=. Top Fresh is niet gehouden aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.

Artikel 11: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen van internationale verdragen voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
 2. Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, voor zover de Wet geen andere rechtelijke instantie dwingend als bevoegde rechter aanwijst.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 9 april 2019 onder nr. 62018914

Top <h4>topfresh.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.topfresh.nl/home">Welkom</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/top-fresh">Top Fresh</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/top-fresh-handel">Top Fresh Handel</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/producten">Onze producten</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/imperator">Imperator</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/baby-carrots">Baby Carrots</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/wortelen">Wortelen</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/overige-producten">Overige producten</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/teelt">Teelt</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/verwerking">Verwerking</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/kwaliteit">Kwaliteit</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/vacatures">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/contact">Contact</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/algemene-voorwaarden">Algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.topfresh.nl/algemeen-nieuws">Nieuws</a></li> </ul>